T?i t?nh H?ng Yên, Vinhomes Dream City là đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có quy mô 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i đ?i t??ng khách hàng cũng nh? giúp h? có c? h?i hi?n th?c hóa ??c m? sinh s?ng t?i Hà N?i và H?ng Yên. Bên c?nh đó, khu đô th? này đang t?o nên m?t đô th? văn minh, hi?n đ?i và đ?ng c?p, theo tiêu chu?n Singapore c?a t??ng lai. Là t? h?p bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, v?i tiêu chí mang d?u ?n hi?n đ?i và ki?n ??trúc tinh t? cho nhóm căn h? cao c?p. B?ng vi?c xây d?ng nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t khu đô th?, ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0479459908 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:03:40 (74d)