Vinhomes Dream City là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình d?ch v? nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes đã phát tri?n d? án có quy mô lên t?i 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng cũng nh? giúp h? có th? hi?n th?c hóa ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i ho?c H?ng Yên. Song song đó, khu đô th? này đang đ?nh hình m?t thành ph? đô th? hóa, hi?n đ?i, đ?ng c?p trong t??ng lai theo tiêu chu?n Singapore. Là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và căn h? cao c?p, Vinhomes Dream City ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, mang y?u t? hi?n đ?i, tinh t? đ? xây d?ng nên chu?i căn h? cao c?p. T?p đoàn Vingroup, ch? đ?u t? c?a nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p trong khu đô th? đã g?i g?m nh?ng thi?t k? đ?c đáo và ?n t??ng nh?t khu đô th? dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0179406020 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:06:54 (74d)